Gabinet Psicopedagògic

El centre dedica especial atenció a l'orientació psicopedagògica d'acord a un model educatiu flexible centrat en l'alumne.
La seua acció se centra en primer lloc, a promoure el procediment d'atenció a les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, perquè puga ser atès i abast els objectius generals de l'etapa que corresponga.
En segon lloc, a establir la metodologia d'assessorament a l'alumnat, al professorat i a les famílies i aconseguir una educació integradora, personalitzada i de major qualitat.
- Grups de reforç educatiu per àrees: Castellà, Valencià, Inglés, Matemàtiques.
- Adaptacions curriculars.
- Planes específics personalitzats, per a l'alumnat en casos de permanència en el mateix curs.
- Programes de reforç destinats a recuperar els aprenentatges no adquirits en el curs anterior.
- Proves extraordinàries de recuperació.
- Acció tutorial.
- Coordinació del professorat per departaments i etapes: programacions didàctiques, avaluació soci-psicopedagògica.
- Treball cooperatiu i amb grups heterogenis.

 

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com